Get Adobe Flash player


  Profesor Wincenty Styś przybył do Wrocławia po wojnie na wezwanie organizatorów Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym został powołany na stanowisko profesora i kierownika Katedry Ekonomii na Wydziale Prawa. Stał się jednym z aktywniejszych animatorów życia naukowego, społecznego, a także kulturalnego we Wrocławiu. Współtworzył podstawy wyższego szkolnictwa ekonomicznego. Jako wykładowca ekonomii do 1949 r. uczył studentów ekonomii gospodarki rynkowej, którą dziś określa się jako ekonomię klasyczną i neoklasyczną. Był współzałożycielem Wyższej Szkoły Handlowej, prywatnej szkoły wyższej, która została upaństwowiona jako Wyższa Szkoła Ekonomiczna, później nosząca nazwę Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, obecnie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wraz z Profesorami Lesławem Adamem, Janem Falewiczem i Wacławem Skrzywanem utworzył w 1948 r. wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Był  pierwszym prezesem nowoutworzonego Oddziału, a od 1994 roku jego Patronem.

  Wincenty Styś (1903- 1960)

  W dniu 21 kwietnia 2010 r minęła 50 rocznica śmierci Wincentego Stysia (1903-1960), wybitnego badacza ekonomiczno-społecznych problemów wsi i rolnictwa, pioniera ekonomii we wrocławskim ośrodku nauki po II wojnie światowej i autora koncepcji zagospodarowania terenów rolniczych ziem odzyskanych. Po wojnie profesor Wincenty Styś - podobnie jak wielu uczonych lwowskiego ośrodka nauki - przeniósł się do Wrocławia i włączył się do tworzenia od podstaw uniwersyteckiego ośrodka nauki ekonomii. Równocześnie przystąpił do szeregu inicjatyw społecznych zmierzających do wypracowania koncepcji osadnictwa rolniczego i ram ustrojowo- gospodarczych rolnictwa na Ziemiach Zachodnich, a także do popularyzacji nauki o gospodarce. O rozmachu działań, w okresie powojennym w których uczestniczył Styś daje pewne wyobrażenie nawet skrótowy rejestr zadań i pełnionych funkcji, który informuje ponadto o wzlotach w działalności publicznej jak i o zaniku jego aktywności w okresie 8. lat (1949-1956). W latach 1945- 1948 najważniejszą platformę aktywności prof. Stysia stanowiła Rada Naukowa dla Zagadnień Ziem Odzyskanych, utworzona przy Biurze Studiów Osadniczo- Przesiedleńczych w Krakowie, działająca od 30 lipca 1945 r do 15 kwietnia 1948, której był członkiem, a która to Rada – jak podaje P. Dziurzyński- skupiała wszystkich luminarzy nauki polskiej, ocalałych z hitlerowskiego pogromu. Przegląd protokołów sesji tej Rady dowodzi, że Styś na posiedzeniach tego forum naukowego wnosił najwięcej zamieszania i twórczego fermentu. Był on w wąskiej grupie założycieli, a następnie pierwszym prezesem utworzonego w 1948 r Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Ekonomistów. Ponadto powtórnie piastował tę funkcję w latach 1958-1960, będąc równolegle członkiem Zarządu Krajowego PTE i członkiem Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty”- dwumiesięcznika poświęconego nauce i potrzebom życia. Godne odnotowania jest także jego uczestnictwo w staraniach nad utworzeniem Towarzystwa Popierania Nauk Ekonomiczno-handlowych, które stworzyło podwaliny Wyższej Szkoły Handlowej, przekształconej później w Wyższą Szkołę Ekonomiczną, a następnie w Akademię Ekonomiczną i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dodajmy, że prof. Styś jako zasłużony organizator Uczelni wygłosił pierwszy wykład inauguracyjny podczas uroczystości, jaka odbyła się 3 lutego 1947 r z okazji ogłoszenia decyzji sankcjonującej utworzenie WSH i wcześniejsze zajęcia dydaktyczne ze studentami tej Uczelni. Wśród znaczących inicjatyw podjętych w latach powojennych w których realizacji uczestniczył prof. Styś należy wymienić także wznowienie działalności Spółdzielni Wydawniczej „Wieś” (założonej w 1937 r we Lwowie) i reaktywowanie wydawania miesięcznika „Wieś i Państwo” z siedzibą w Krakowie. Odnotujmy też, że od pierwszego powojennego numeru czasopismo to redagował tak jak w latach lwowskich F. Bujak, S. Inglot i W. Styś oraz dodatkowo S. Pigoń –profesor historii literatury polskiej. Nie można też nie podkreślić, że Wincenty Styś, wśród przedstawicieli nauk społecznych wyróżniał się unikatowym stylem myślenia naukowego i niezależnością w głoszeniu swych poglądów w następstwie których był ostro krytykowany i szykanowany. Taka bezkompromisowa postawa w latach powojennych spowodowała, że już na początku zwrotu politycznego w 1948 r (zapowiadającego m.in. kolektywizację rolnictwa, której był przeciwny) dotknęły go ostre szykany. Skutkiem tego został pozbawiony kierownictwa katedry ekonomii i możliwości prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami z tej dziedziny wiedzy, a ponadto nakazem administracyjnym został przeniesiony do katedry historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Skutkiem skumulowanych szykan było wycofanie się Stysia z działalności publicznej i zamilknięcie na okres 8 lat. Dopiero pierwszy w PRL masowy bunt robotniczy w Poznaniu w 1956 r doprowadził do pewnego poluzowania urzędowych szykan oraz do powrotu prof. Stysia na stanowiska kierownicze w katedrach ekonomii na Uniwersytecie i WSE, a także do ponownego jego włączenia się do działalności społecznej. W tak wyjątkowym dla kraju okresie odwilży i dziejów szkolnictwa wyższego, profesor Styś jako uczony cieszący się w środowisku najwyższym autorytetem został pierwszym wybieralnym rektorem WSE, który objął to kierownicze stanowisko w Uczelni na 3-letnią kadencję 1956- 1959. W 1957 roku został laureatem nagrody naukowej miasta Wrocławia i odznaczony Krzyżem Oficerskich Orderu Odrodzenia Polski. Obejmuje też przewodnictwo Zespołu Organizacji Badań Naukowych przy WRN we Wrocławiu. W 1958 r z chwilą ukończenia 55 roku życia otrzymał tytuł naukowy profesora zwyczajnego, a dwa lata później tj 1.04. 1960 r uchwałą Wydziału I Nauk Społecznych PAN powołany został w skład Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. W 1959 r wyszło drukiem jego obszerne dzieło pt. „Współzależność rozwoju rodziny chłopskiej i jej gospodarstwa” wydane przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Jako rektor Uczelni dwukrotnie wyjeżdżał do Londynu i innych ośrodków Anglii, wygłaszając referaty na temat wyników swych badań naukowych. Dzięki niemu Uczelnię odwiedziło w tym trzyleciu 12 wybitnych przedstawicieli nauki ośrodków zachodnich.Następstwem tych wizyt było także to, że WSE nawiązała liczne kontakty z uczelniami innych krajów, z których profesorowie z nauk społecznych wizytowali i rewizytowali prof. Stysia. W 1959 r powtórnie – głosami elektorów - został wybrany rektorem WSE na następną kadencję. Ponieważ był to już rok odwrotu od reform demokratycznych zadeklarowanych w okresie odwilży i powrotu do autorytarnych form sterowania państwem, wybór ten nie zyskał akceptacji ministra szkolnictwa wyższego. Wyboista droga życiowa profesora Stysia niespodziewanie została przerwana 21 kwietnia 1960 r, a więc w wieku zaledwie 57 lat. Został pochowany na cmentarzu Św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida 51 we Wrocławiu. Jeśli chodzi o dotychczasowe formy upamiętnia życia i dzieła Wincentego Stysia to należy odnotować, że w dniu 10 maja 1980 r. Zespołowi Szkół Ekonomicznych w Świdnicy nadano imię Wincentego Stysia. Natomiast Miasto Wrocław uhonorowało profesora Wincentego Stysia nadając jednej ulicy w dzielnicy Krzyki jego imię i nazwisko. Z kolei staraniem senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w 2003 r (tj. w setną rocznicę urodzin profesora) w jednym z budynków wmurowano tablicę pamiątkową z nagłówkiem eksponującym zasługi jako współtwórcy WSH i pełnioną funkcję rektora WSE. Od wielu lat Oddział Wrocławski PTE przeprowadza konkurs o nagrodę im. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską.

  Wrocław, luty 2011 r Jan Jasiński

   

  bibliografia.doc

  praca naukowa.doc

   

  Informujemy, że Pan Michał Szczypiór, oraz Pan Michał Marciniak nie są już uprawnieni do reprezentowania ZSiE PTE "PETEKS" Wrocław. Nadto informujemy, że Pan Michał Szczypiór, Pani Katarzyna Barnecka, Pani Katarzyna Truchta-Kutwińska nie są już pracownikami PETEKS. Ponieważ powzięliśmy informacje od naszych kontrahentów o podszywaniu się pod Spółkę przez podmiot o zbliżonej nazwie, używający bezprawnie nazwy i logo PTE, uprzejmie prosimy o dokładne weryfikowanie faktur poprzez sprawdzenie nazwy, NIPu, adresu siedziby i nr konta. W celu weryfikacji poniżej aktualne dane Spółki. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.

  EU Cookie Directive Module Information