Get Adobe Flash player

  Regulamin Konkursu

  im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą prace magisterską z dziedziny nauk ekonomicznych


  1. Nagrody w konkursie przyznaje się za prace magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych, napisane w języku polskim przez obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

  2. Do nagrody mogą kandydować prace poprawne pod względem warsztatowym, wnoszące ciekawe rozwiązania, przydatne dla praktyki gospodarczej.

  3. Propozycje przyznania nagrody może zgłaszać każdy promotor pracy magisterskiej do 15 grudnia każdego roku, przedstawiając odpowiednie uzasadnienie.

  4. Jury Konkursu przyznaje dwie nagrody i jedno wyróżnienie za prace magisterskie obronione na uczelniach wrocławskich w roku poprzedzającym rok,  w którym nagroda jest przyznawana.

  5. Jury może nie przyznać w danym roku nagrody.

  6. Jury może zmieniać ilość przyznawanych nagród.

  7. Wysokość puli nagród określa co roku Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.

  8. Skład Jury Konkursu powołuje Zarząd PTE Oddział we Wrocławiu.

  9. Jury Konkursu zbiera się dwukrotnie. Na pierwszym posiedzeniu ustala, czy zostały spełnione warunki formalne uczestnictwa w Konkursie i wyznacza recenzentów zgłoszonych prac. Na drugim posiedzeniu Jury podejmuje decyzję o nagrodzie, która jest ostateczna.

  10. Głosowanie w sprawie przyznania nagród jest tajne. Decyzja zapada większością głosów.

  11. Terminy w postępowaniu konkursowym:

  do 15 grudnia - zgłaszanie prac;

  do 15 stycznia następnego roku – pierwsze posiedzenie Jury;

  do 30 marca – recenzowanie prac;

  do 30 kwietnia – drugie posiedzenie Jury;

  do 15 czerwca – wręczenie nagród Laureatom z udziałem Promotorów prac na posiedzeniu Zarządu Oddziału.

  12. Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje dziekan wydziału lub promotor pracy.

  Zgłoszenie wymaga przesłania :

  - jednego egzemplarz pracy, stanowiącej przedmiot zgłoszenia w wersji papierowej i jednego egzemplarz pracy na płycie CD ;

  rekomendacji promotora pracy zawierającej informacje o walorach naukowych i/lub aplikacyjnych pracy magisterskiej ;

  - metryczki zawierającej : imię i nazwisko autora, nr PESEL oraz adres korespondencyjny, telefon kontaktowy i e-mail;

  - zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu do celów związanych  z obsługą  konkursu  zgodnie z  Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 Roku o Ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2016 Roku poz.922),

  13.Prace konkursowe należy składać do 15 grudnia 2017 roku:

  - osobiście w zaklejonych kopertach opatrzonych  napisem „ Konkurs  im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską  z dziedziny nauk ekonomicznych lub,

  przesłać pocztą / decyduje data stempla pocztowego/na adres Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział we Wrocławiu, ul. Łaciarska 28, 50-146 Wrocław

  / koperta opatrzona  napisem „ Konkurs  im. prof. Wincentego Stysia na najlepszą pracę magisterską  z dziedziny nauk ekonomicznych/

  Kontakt e-mailowy : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

  Telefon 71 782 11 19 lub 601 341 363

   

  Skład jury konkursu im. W. Stysia

  prof. dr hab. Andrzej Matysiak - przewodniczący jury

  prof. dr hab. Bożena Klimczak

  dr Mikołaj Klimczak

  dr Izabela Kurtyka-Marcak

  dr Teresa Mittelstaedt

  mgr Jan Szuba


  Regulamin zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 25.10.2017 roku.

   

  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2016

  mgr Anna L. Cuda za pracę pt. „Strategia wdrażania innowacyjnych produktów na rynku samochodowym na przykładzie firmy Tesla Motors Inc „ napisaną pod kierunkiem dr hab. Katarzyny Szalonki na Uniwersytecie Wrocławskim, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii;

  mgr Karolina Kosowicz za pracę pt. „Strategie budowania przewagi konkurencyjnej na rynkach usług fitness oraz służących poprawie kondycji fizycznej” napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UE Bożeny Borkowskiej  w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

  Jury Konkursu wyróżnienie przyznało mgr Martynie Żyle za pracę pt.” Teoria sygnalizacji w polityce dywidend na przykładzie spółek  notowanych na NewConnect” napisaną pod kierunkiem dr Marka Pauki w Katedrze Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2015

  prace nie wpłynęły


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2014

  Nagród nie przyznano z uwagi na fakt, iż nadesłane prace nie spełniały warunków zawartych w Regulaminie Konkursu.


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2013

  Jury postanowiło przyznać:

  dwie II równorzędne nagrody

  p. Dawidowi Maślance za pracę pt. "Wycena przedsiębiorstwa w procesie analizy fundamentalnej na podstawie firmy Wawel S.A.",

  p. Marcinowi Psarskiemu za pracę pt. "Rola handlu zagranicznego we wzroście gospodarczym Chin".


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2012

  Jury Konkursu im. W. Stysia w 2011 r. postanowiło przyznać:

  I nagrodę p. Ewelinie Jurek za pracę pt. "Zastosowanie modeli dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw"

  wyróżnienie p. Wojciechowi Parynie za pracę pt. "Obrona wolności, pokoju, kultury i postępu - Adam Heydel".


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w rok 2011

  Jury Konkursu im. W. Stysia w 2011 r. postanowiło przyznać:

  a) dwie równorzędne II nagrody - p. Marcie Uchmanowicz za pracę pt.:„Efekty funkcjonowania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park” i - p. Beacie Sadowskiej za pracę pt.: „Czynniki determinujące rentowność przedsiębiorstw – ocena wpływu”,

  b) III nagrodę p. Małgorzacie Musiał za pracę pt.: „Rachunkowość środków unijnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Wiązów”,

  c) wyróżnienie p. Piotrowi Pankowi za pracę pt.: „Międzynarodowa emigracja zarobkowa na przykładzie studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”.


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2010:

  Pierwsza nagroda - nie została przyznana

  Druga nagroda - p. Marcin Nowik za pracę pt. "Wsparcie promocyjno-informacyjne jako instrument polskiej polityki proeksportowej w latach 1991-2008".

  Trzecia nagroda - p. Marta Kot za pracę pt. „Spin-off jako instrument wdrażania innowacji”.

  Wyróżnienie - p. Anita Zakręt za pracę pt.:„Kultura narodowa, a kultura organizacyjna przedsiębiorstwa”

  Wyróżnienie - p. Marika Szymańska za pracę pt.: "Strategia biznesu odpowiedzialnego społecznie (CSR) na przykładzie firmy DB Schenker " .


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2009:

  Pierwsza nagroda - nie została przyznana

  Druga nagroda - p. Władysław Janiak za pracę pt. „Zarządzanie wiedzą na przykładzie Teamtechnik Production Technology Sp. z o.o.”.

  Trzecia nagroda - p. Aleksandra Kmiećkowiak za pracę pt. „Doskonalenie systemów zarządzania jakością żywności w produkcji pieczywa na przykładzie działalności Spółdzielni AGRA w Święciechowie”

  Wyróżnienie - p. Ireneusz Huszcza za pracę pt.: "Analiza i ocena kultury organizacyjnej na przykładzie Banku Spółdzielczego w Otmuchowie”


  Lista Laureatów w konkursie im. Wincentego Stysia w roku 2008:

  Pierwsza nagroda - nie została przyznana

  Druga nagroda - p. Wioletta Kozłowska za pracę pt. "Stopień wirtualności, a efektywność przedsiębiorstw".

  Trzecia nagroda - p. Anna Skowrońska-Szmer za pracę pt. "Możliwości wdrażania systemu zarządzania jakością wg wymogów normy PN-EN ISO 9001 na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa".